AVÍS LEGAL

Termes i Condicions d’Ús

Introducció.

1.1. Gràcies per triar Mieludo. Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web i a les adreces URL derivades de www.mieludo.com (d’ara endavant els llocs web), vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquests “Termes i Condicions d’Ús” i a la nostra “Política de Privacitat”. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, li convidem al fet que abandoni els llocs web.

1.2. Els llocs web són titularitat de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA (d’ara endavant CAFÉ CREM), la raó social del qual és GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA, amb seu social en el Polígon Industrial Bosc de Can Cuca, Carrer Tallers, 18, 17410-Sils-Girona, amb CIF A17435827. Inscrita en el Registre Mercantil en el Tom 2651, Foli 140, fulla Registral GI-153 i correu electrònic: info@cafecrem.com

1.3. CAFÉ CREM t’indica que és obligació de l’usuari llegir les presents condicions d’ús dels llocs web, considerant-se vigents i per tant aplicables, recomanant als usuaris imprimir o guardar una còpia dels presents “Termes i condicions d’ús” per a posteriorment tenir coneixement d’aquestes, si bé les mateixes estaran en tot moment disponibles en la pàgina web (www.mieludo.com). Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels usuaris/clients a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals en el mercat.

1.4. Per a poder usar i navegar els llocs web de Conversia, l’Usuari ha de tenir (a) 18 anys o més, o tenir 14 i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor a aquests termes, (b) tenir capacitat per a atorgar un contracte vinculant amb nosaltres i que cap llei aplicable el prohibeixi, i (c) ser resident a Espanya. L’Usuari també garanteix que tota informació que proporcioni a CAFÉ CREM sigui veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui en tot moment.

Objecte

2.1. És objecte dels presents termes d’ús la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació (Browsing, és a dir el llambregar un espai amb el propòsit de reconèixer objectes en ell), aquesta conducta fàctica suposa l’acceptació jurídica automàtica i sense cap modificació, dels termes, condicions i advertiments recollits en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’usuari, quant als termes aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives d’obligat compliment. És obligació de CAFÉ CREM advertir que si l’usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir als llocs web, per la qual cosa CAFÉ CREM li convida immediatament a abandonar aquest lloc web si està conforme a citat advertiment.

2.2. L’Usuari es declara com una persona física o jurídica, CAFÉ CREM declara, i l’usuari reconeix, que CAFÉ CREM proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’usuari dins dels llocs web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CAFÉ CREM.

Directrius de l’Usuari

3.1. Directrius d’accés als llocs web

3.1.1. Per a accedir als llocs web, l’usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la Xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip/dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per a realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, Tauleta, etc … ) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.

3.1.2. L’usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis dels llocs web, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’usuari és l’únic responsable per la instal·lació de citats elements, declinant CAFÉ CREM qualsevol tipus de responsabilitat que d’això pogués derivar.

3.2. Directrius d’utilització dels llocs web per l’usuari.

3.2.1. L’usuari s’obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seves condicions, serveis que es poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la Moral, els bons Costums i l’ordre públic, no utilitzant-lo contràriament als continguts presents en aquest text, de manera lesiva per a CAFÉ CREM o tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi dels llocs web per altres usuaris.

3.2.2. L’usuari abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes de CAFÉ CREM, així com introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.

3.2.3. CAFÉ CREM es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin els termes i condicions d’ús.

3.3. Limitació de responsabilitat de CAFÉ CREM per l’ús dels llocs web.

3.3.1. Els llocs web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès, per a la seva inclusió en els llocs web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. CAFÉ CREM no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3.3.2. CAFÉ CREM fa tots els esforços necessaris per a oferir la informació continguda en els llocs web de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de CAFÉ CREM, es procediria a l’esmena de l’errata al més aviat possible i es facilitarà a l’usuari la informació i opcions establertes en la legislació vigent.

3.3.3. CAFÉ CREM no serà responsable enfront de l’usuari, com a:

– l’eficàcia en la connexió així com la velocitat d’accés als llocs web per l’usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a CAFÉ CREM.

– la informació introduïda per usuaris i terceres persones, alienes a CAFÉ CREM i amb els quals no es mantingui cap mena d’acord ni col·laboració contractual.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

4.1. CAFÉ CREM no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

4.2. CAFÉ CREM declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que, als usuaris dels seus llocs webs, poguessin derivar-se de la navegació per internet o pogués sofrir l’usuari.

Vigència del present text

5.1. CAFÉ CREM es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant referent als continguts dels llocs, com en les condicions d’ús de les mateixos. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què exclusivament es trobin publicades i a disposició en els llocs web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

5.2. CAFÉ CREM es reserva el dret a actualitzar l’ús, termes i condicions aplicables als llocs web. Sent sempre d’aplicació, en benefici de l’usuari, els vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, així com els vigents a data de la possible sol·licitud de serveis, si fos aquest el cas. L’actualització es pre-avisarà a través del lloc web, que s’obrirà en accedir a la pàgina amb una antelació mínima de 15 dies.

Propietat intel·lectual i industrial

6.1. Tots els textos, imatges, continguts, logos, marques registrades o no, així com els mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativament de CAFÉ CREM. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril pel que s’aprova el Testo Refós de la Llei de Propietat intel·lectual i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, sent-los a més aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els citats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

6.2. Tots els drets sobre els continguts, estan reservats quedant prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de CAFÉ CREM.

Legislació aplicable i jurisdicció

7.1. CAFÉ CREM es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

7.2. Les parts acorden, de les seves lliures voluntats que la relació entre l’usuari i CAFÉ CREM (GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA) es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i CAFÈ CREM. Els jutjats o tribunals de la localitat de Girona.

Sils (Girona), a 27 de Juliol de 2015.

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

L’informem que CaféCrem, és a dir, GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA compleix amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), el Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD) i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i article 11 LOPD, aquesta Política de Privacitat s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA, realitza com a Responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través del seu web, o recaptats en qualsevol de les seccions del lloc web.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Responsable del tractament: GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA.
Domicili: POL. IND. BOSC DE CAN CUCA. C/ TALLERS 18
CIF: A17435827
Email: GRUPCOSTABRAVA@GRUPCOSTABRAVA.COM

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.
Per a comunicar amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituts, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels serveis i/o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, correus electrònics i/o les trucades telefòniques).
Per a proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.
Per a oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
En el seu cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.
Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes, qüestions tècniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no pot renunciar a elles.
En el seu cas, comunicacions comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per a notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de manera expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte en aquestes, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment tret que vingui imposat per llei o existeixi algun requeriment judicial.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA tracta les seves dades personals d’acord amb les dues següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1) i l’interès legítim (2).

El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:

Abans de conducta a tractar les seves dades,
En el procés de registre com a client o,
En el moment d’enviar comunicacions de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA.

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de manera voluntària les dades necessàries per a poder atendre-li o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per a tractar les seves dades, si bé aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la seva petició.

L’Interès legítim de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA. a mantenir i fidelitzar als seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats. Ex.: millorar productes, gestionar sol·licituts, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions etc. Sense perjudici del compliment per part de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA entén que, en facilitar-nos aquestes dades, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.

Amb caràcter general, GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA no cedirà les seves dades personals a tercers tret que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades:

Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de les seves dades personals.
Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei.
Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.
Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els hi enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen en “Identificació del Responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació:  Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant les condicions d’aquest.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA l’informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades

Café Crem informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals en ella previstes.

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat

A més, es l’informa que GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Clàusula informativa LOPD i LSSI-CE

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de GRUP DE DISTRIBUCIO COSTA BRAVA SA amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: POL. IND. BOSC DE CAN CUCA C/ TALLERS Nº18 SILS 17410 GIRONA

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que comptem amb el seu consentiment per al tractament d’aquests.

Així mateix i d’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per a enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

□ He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA

□ He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic info@cafecrem.com